Liên kết
Thông báo
Phụ nữ TP.Cần Thơ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc Chào mừng kỷ
niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương
VIDEO
Chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2013
18/03/2013 - 09:03
I. CHỦ ĐỀ VÀ KHÂU ĐỘT PHÁ:
1. Chủ đề năm: “Hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.
2. Khâu đột phá: “Phát huy nguồn lực, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”.
II. PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI:
1. Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng trong hệ thống Hội:
Quán triệt, thực hiện phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2012 – 2017 theo hướng dẫn của Trung ương Hội.
- Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên, 80% quần chúng phụ nữ được học tập, quán triệt và đăng ký thực hiện nội dung phong trào thi đua, trong đó 100% cán bộ, 80% hội viên, và 70%  quần chúng phụ nữ trở lên đạt 3 tiêu chuẩn.
- 100% quận, huyện và tương đương xây dựng được ít nhất từ 01 đến 02 mô hình Dân vận khéo; Mỗi xã, phường, thị trấn thực hiện ít nhất 01 mô hình Dân vận khéo.
 Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động; Thực hiện các mô hình dân vận khéo gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua trong hệ thống Hội.
- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng (Thực hiện mô hình thi đua theo 03 khối Quận, Huyện và đơn vị tương đương).
- Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi và “Ngày phụ nữ sáng tạo” năm 2013 ở cấp thành phố theo chỉ đạo của Trung ương Hội.
 2. Các nhiệm vụ công tác Hội:
 * Nhiệm vụ 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, năng lực, phát huy giá trị đạo đức của phụ nữ Việt Nam.
- Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên, 85% trở lên quần chúng phụ nữ được tuyên truyền tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của
của Đảng, Nhà nước; về giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.
- 100% cán bộ, hội viên; 80% quần chúng phụ nữ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.
1.1. Về truyền thống, phẩm chất đạo đức, lối sống:
Thực hiện có hiệu quả đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2010 – 2015. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, chú trọng xây dựng mô hình “làm theo” gắn với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”. Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
1.2. Về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng và của Hội, pháp luật của Nhà nước đặc biệt các chủ trương, chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em; Tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và của Hội. Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sâu rộng đến từng cán bộ hội viên.
 1.3. Về nâng cao nhận thức, kiến thức
Nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Hội, các nội dung về biên giới, biển đảo của Việt Nam … Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú đáp ứng với nhu cầu của từng đối tượng phụ nữ. Quan tâm các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ; phát động phong trào mỗi cơ sở Hội duy trì một hình thức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút hội viên.
Phát huy hiệu quả hình thức tuyên truyền miệng, nhất là ở cơ sở. Xây dựng tài liệu tuyên truyền phù hợp, tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, TTV cơ sở; duy trì, nâng chất lượng tờ tin của phụ nữ thành phố. Phát động phong trào đọc, tìm hiểu sách báo, tài liệu trong quần chúng phụ nữ; phấn đấu mỗi cơ sở Hội có một tủ sách, báo, tài liệu phụ nữ. Đảm bảo cung cấp đủ báo phụ nữ Việt Nam và Tờ tin phụ nữ cho cơ sở.
1.4. Về công tác nắm tình hình tư tưởng:
 Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt, cung cấp những thông tin, vấn đề liên quan đến tư tưởng, nguyện vọng của phụ nữ cho cán bộ hội cơ sở và đội ngũ hội viên nòng cốt; nâng cao năng lực nắm bắt và phản hồi dư luận cho cán bộ Hội cơ sở để tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương, cấp ủy Đảng cơ sở giải quyết kịp thời những vấn đề nóng, bức xúc trong các tầng lớp phụ nữ tại địa bàn.
*Nhiệm vụ 2: Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
- Phấn đấu100% quận, huyện và tương đương, 95% hội viên, phụ nữ, 70%
trở lên hộ gia đình được tuyên truyền phổ biến các tiêu chí và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch gắn với 2 nội dung “không tai nạn thương tích và không có trẻ em bị xâm hại”
- 60% trở lên các bà mẹ có con dưới 16 tuổi được hướng dẫn kỹ năng sống, kiến thức nuôi dạy con theo độ tuổi; 50% trở lên nữ thanh niên được giáo dục kiến thức về tiền hôn nhân.
- Thành phố xây dựng ít nhất 01 mô hình dịch vụ gia đình.
1. Về xây dựng gia đình hạnh phúc, 5 không, 3 sạch.
Vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Quán triệt các nội dung cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và 2 nội dung phối hợp với sở Lao động Thương binh và Xã hội “Không tai nạn thương tích trẻ em và không có trẻ em bị xâm hại”.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án: “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010- 2015 gắn với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Liên tịch 01/2002/NQLT giữa TW Hội LHPN Việt Nam với Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 - 2017.
Duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ: “Gia đình hạnh phúc”; “Không sinh con thứ 3 trở lên”; câu lạc bộ “Không có người thân mắc các TNXH. Phối hợp thực hiện chương trình liên tịch “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức "Ngày hội gia đình hạnh phúc. Tiếp tục duy trì mô hình dịch vụ gia đình của quận Ninh Kiều và chỉ đạo nhân rộng nhằm phục vụ nhu cầu cho phụ nữ và trẻ em.
Xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Tổ chức các hoạt động lồng ghép về Dân số-CSSKSS/KHHGĐ; dinh dưỡng; phòng chống HIV/AIDS và bệnh dịch khác; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; nước sạch và vệ sinh môi trường; phòng chống bạo lực gia đình. Tập huấn kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con theo độ tuổi và phòng chống dịch bệnh. Tổ chức các hoạt động giúp trẻ vị thành niên được tiếp cận kiến thức về sức khỏe sinh sản và giáo dục kỷ năng đối mặt với các khó khăn trong cuộc sống.
2. Tổ chức các hoạt động vận động phụ nữ phát huy tính tự lực, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; đẩy mạnh thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội.
          *Nhiệm vụ 3.  Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường.
- Nắm chắc danh sách 100% địa chỉ hộ nghèo tại địa phương; 90% số hộ nghèo do phụ nữ là lao động chính được Hội giúp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 30% được thoát nghèo.
- Hàng năm dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 20.000 lao động nữ. Số lao động có việc làm sau học nghề 2.000 lao động nữ, trong đó có 20% là phụ nữ nghèo, cận nghèo hoặc phụ nữ được vay vốn từ các nguồn tín dụng.
- Vận động hội viên tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất 15 tỷ đồng; Xây dựng và sửa chữa 40 mái ấm tình thương.
1. Hoạt động hỗ trợ giảm nghèo
 Đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình và các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Tiếp tục phát huy vai trò của các doanh nghiệp nữ trong việc thu hút lao động. Thực hiện khâu đột phá “Phát huy nguồn lực, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”. Thành phố có giải pháp phát huy nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để tăng cường làm kinh tế trong hệ thống Hội.
Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện tiết kiệm trong phụ nữ và cộng đồng; Tiếp tục xây dựng, củng cố các mô hình, tổ nhóm tiết kiệm, quản lý nguồn vốn tiết kiệm tại cộng đồng có hiệu quả nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, góp phần xoá đói, giảm nghèo bền vững, phấn đấu đạt chỉ tiêu 15 tỷ năm 2013.
Tích cực vận động xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo và các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Các cấp Hội nắm và quản lý chặt chẽ số chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ ở địa phương hàng năm, có kế hoạch cụ thể và có biện pháp phân công giúp đỡ phù hợp với điều kiện của từng đối tượng phụ nữ.
Tăng cường khai thác các nguồn vốn của TW, địa phương và các dự án của tổ chức Phi chính phủ để hỗ trợ vốn, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh và đào tạo nghề. Tạo điều kiện cho chị em được vay vốn từ nguồn ủy thác NHCSXH và các dự án do các cấp hội quản lý, đi đôi với việc tư vấn trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong việc quản lý nguồn vốn uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Thường xuyên phối hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất các tổ, nhóm vay vốn và công tác quản lý của Hội, thu nợ tín dụng tiết kiệm, kết quả việc sử dụng vốn của các thành viên nhằm hạ tỷ lệ nợ quá hạn và tình trạng cán bộ chiếm dụng…
2. Hỗ trợ dạy nghề:
 Phối hợp với sở LĐTB & XH và các ngành chức năng thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 - 2015. Đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề của Trung tâm dạy nghề phụ nữ thành phố.
3. Bảo vệ môi trường:
Phát động vận động hội viên tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất, bảo đảm tạo ra các sản phẩm sạch, “tiêu dùng sạch”, an tòan vệ sinh thực phẩm và tích cực bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
 *Nhiệm vụ 4: Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.
- 100% quận/huyện thực hiện giám sát từ 01 đến 02 nội dung; 85% xã/phường chọn 01 nội dung giám sát về những chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em, các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
- Cấp Thành phố chọn nội dung “Giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND về khoán kinh phí cho Hội phụ nữ cơ sở” và chế độ phụ cấp cho chi hội trưởng.
1.1. Tham mưu đề xuất chính sách:
Tập trung nghiên cứu, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và công tác Hội.Chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và công tác Hội. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào các luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và thể hiện trách nhiệm tham gia xây dựng chính quyền của phụ nữ và tổ chức Hội các cấp.
2. Công tác giám sát, phản biện xã hội:
Tiếp tục thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội; Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm cho Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước. Đẩy mạnh hoạt động giám sát việc thực hiện một số chính sách về an sinh xã hội tại địa phương liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.
 Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,tổ chức tham vấn pháp luật tại cộng đồng. Thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý, giải quyết đơn thư, góp phần hạn chế tình trạng phụ nữ tham gia khiếu kiện, khiếu nại đông người, vượt cấp. Tập trung xây dựng các mô hình, CLB “Phụ nữ và pháp luật” hoạt động có hiệu quả. Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài và các mô hình CLB tuyên truyền, tư vấn pháp luật ở cơ sở. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tư vấn, giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ Hội và đội ngũ tuyên truyền viên các cấp Hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ. Vận động hội viên, phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh ở địa phương.
*Nhiệm vụ 5. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.
- 90% cán bộ Hội chủ chốt cấp quận/huyện; cán bộ chủ chốt cấp cơ sở dưới 45 tuổi đạt chuẩn chức danh công chức theo quy định.
- Phát triển hội viên năm sau cao hơn năm trước; Tỷ lệ thu hút hội viên trong tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đạt 75%.
- Hàng năm có 85% trở lên cơ sở Hội đạt vững mạnh, không có cơ sở yếu kém.
- Phấn đấu 100% cán bộ Hội chủ chốt ở cơ sở và 35% chi hội trưởng ấp, khu vực là là đảng viên.
1. Công tác tổ chức bộ máy
 Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2013 “Hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, năng lực cho cán bộ hội, nhất là đối với số cán bộ chuyên trách. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội theo Quyết định số 1891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp” giai đoạn 2013 – 2017.
2. Tổ chức Hội cơ sở, vận động tập hợp hội viên:
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong các cấp Hội. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân diện các mô hình tập hợp hội viên có hiệu quả. Tổ chức tổng kết việc chỉ đạo liên tịch với Đoàn thanh niên vận động nữ thanh niên tham gia vào tổ chức Hội ở cơ sở (Ninh Kiều, Thốt nốt), từ đó có kế hoạch nhân rộng mô hình.
          Tiếp tục chỉ đạo tập trung nguồn lực hướng về cơ sở, đa dạng hóa các nội dung hoạt động của Hội; Nâng cao chất lượng các mô hình tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội và xây dựng các mô hình tập hợp quần chúng phụ nữ thu hút đông đảo các tầng lớp, đối tượng phụ nữ tham gia hoạt động Hội, đặc biệt quan tâm xây dựng mô hình tập hợp nữ thanh niên, phụ nữ các khu công nghiệp tập trung, nữ trí thức, doanh nhân, phụ nữ dân tộc, tôn giáo… Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội và hội viên. Làm tốt công tác phát triển hội viên đến từng hộ gia đình có phụ nữ trong độ tuổi. Thực hiện tốt công tác phát thẻ hội viên với phương châm “Phát triển hội viên đến đâu phát thẻ đến đó” nhằm tăng cường công tác quản lý hội viên.
           Làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất và giới thiệu cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tích cực bồi dưỡng giới thiệu hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra theo quy định Điều lệ Hội.
3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của các cấp Hội.
*Nhiệm vụ 6. Hoạt động nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.
1. Công tác tuyên truyền đối ngoại:
 Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng về công tác đối ngoại, biên giới, hải đảo; bảo vệ trật tự an ninh biên giới, toàn vẹn lãnh thổ cho cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ. Nâng cao năng lực hoạt động đối ngoại nhân dân cho cán bộ Hội các cấp thông qua tập huấn, hội nghị, hội thảo, thực hiện các chương trình dự án có liên quan. Vận động khai thác và thực hiện các dự án, hỗ trợ của các đối tác trong và ngoài nước.
2. Đảm bảo duy trì tốt các dự án đã và đang thực hiện. Chủ động vận động khai thác các nguồn lực trong và ngoài nước, tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ của các tổ chức Phi chính phủ theo quy định của nhà nước.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1.     Cấp thành phố:
1.1. Thực hiện tốt các nội dung thi đua trong cụm 5 thành phố lớn do Trung Hội chỉ đạo.
1.2. Triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch này đến Hội LHPN các quận, huyện và các đơn vị tương đương trực thuộc. Định kỳ tổ chức kiểm tra 6 tháng, năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 làm cơ sở để xét thi đua năm 2013.
1.3. Tiếp tục thực hiện mô hình cụm thi đua theo 3 khối: quận, huyện và đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo từng cụm có quy chế họat động, bình bầu cụm trưởng, cụm phó để theo dõi thi đua, 6 tháng và cuối năm có kiểm tra đánh giá thi đua và tôn vinh các danh hiệu theo hướng dẫn của đòan chủ tịch Trung Ương Hội LHPNVN, từng Ban chuyên môn của Hội LHPNTP sẽ theo dõi thực hiện. Thành phố chọn đơn
vị quận Bình Thủy và huyện Thới Lai chỉ đạo toàn diện, giao cho Ban Gia đình Xã hội tham mưu kế hoạch cụ thể đối với 02 đơn vị này.
1.4. Các ban chuyên môn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và các nhiệm vụ trọng tâm và những sáng kiến đăng ký đã được duyệt để tham mưu cho BTV tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2013.
- Văn phòng tham mưu thực hiện tốt phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nhiệm vụ 6. Tham mưu thực hiện 3 giảm (Giảm ban hành văn bản, giảm hội họp, giảm chi tiêu) và đổi mới công tác điều hành quản lý công tác Hội.
- Ban Tuyên giáo tham mưu thực hiện nhiệm vụ 1 và thực hiện đề án về Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2010 – 2015.
- Ban Gia đình xã hội tham mưu thực hiện nhiệm vụ 2; Xây dựng kế hoạch vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện đề án Gíao dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 – 2015.
- Ban Kinh tế tham mưu thực hiện nhiệm vụ 3; Xây dựng kế hoạch thực hiện khâu đột phá năm 2013. Thực hiện đề án về Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 – 2015.
- Ban Chính sách luật pháp tham mưu thực hiện nhiệm vụ 4 và tiểu đề án 4 về truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số.
- Ban Tổ chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ 5; Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2013 “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”. Thực hiện Quyết định phê duyệtđề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp giai đoạn 2013 – 2017”.
 
 
2.     Các quận, huyện và tương đương:
 
 
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mà cụ thể hoá thành chương trình công tác của mình để hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện cần tích cực phối hợp với UBND, UB.MTTQ, các  ngành, đoàn thể, để thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu công tác Hội và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố năm 2013.
Các tin khác :
 
             

Trang chủ | Liên hệ | Hình ảnh | Sơ đồ Website |


Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Cần Thơ
Số 30/3 Hùng Vương - P. Thới Bình - Q.Ninh Kiều - TP.Cần Thơ
Email: bantuyengiao.hpnct@gmail.com - Điện thoại: 07103.820.883 - Fax: 07103.822.849